طب سنتی | Traditional medicine

سنت در فرهنگ فارسی لغتی می باشد که از زبان تازی گرفته شده است و معنای آن راه و روش و عادت و خوی می باشد . این طب برای پیشگیری و تشخیص و درمان بیماری ها و همچنین برای مراقبت از سلامت و بهبود زندگی کاری می باشد

This word in Persian culture means habit and method . traditional medicine is used to prevent , diagnose and treat disease , as well as care for and improve working life.

The Ways To Share | راه های اشتراک گذاری

Share on facebook
Share on telegram
Share on twitter
Share on whatsapp