زبان فارسی مقدماتی | Beginner Persian Language

زبان فارسی مقدماتی | Beginner Persian Language

Capacity

24

Age Category

6 - 7

Session Count

1

Level

0

Price

$80.00

فارسی یا پارسی یک زبان ایرانی غربی از زیرگروه ایرانی شاخه هندوایرانی خانواده زبان‌های هندواروپایی است که بیشتر در کشورهای ایران، افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان گفتگو می‌شود. فارسی یک زبان چندکانونی و زبان رسمی ایران و تاجیکستان و افغانستان به‌شمار می‌رود. این زبان در ایران و افغانستان به الفبای فارسی، که از خط عربی ریشه گرفته، و در تاجیکستان و ازبکستان به الفبای تاجیکی، که از سیریلیک آمده، نوشته می‌شود. زبان فارسی را پارسی نیز می‌گویند

Persian or Persian is a Western Iranian language from the Iranian subgroup of the Indo-Iranian branch of the Indo-European family of languages, spoken mostly in Iran, Afghanistan, Tajikistan and Uzbekistan. Persian is a multifocal language and the official language of Iran, Tajikistan and Afghanistan. In Iran and Afghanistan, the language is written in the Persian alphabet, which is derived from the Arabic script, and in Tajikistan and Uzbekistan, in the Tajik alphabet, which is derived from the Cyrillic alphabet. Persian is also called Persian

Gregorian | میلادی Persian | فارسی
Session Details | جزئیات جلسات

1 review for زبان فارسی مقدماتی | Beginner Persian Language

  1. Leon Stepanian

    Good job!

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *