آموزش گیتار | Guitar Training

آموزش گیتار | Guitar Training

Capacity

8

Age Category

Over 16

Session Count

4

Level

Intermediate

Price

$50.00

اهداف

یکی از خصوصیات هر سرزمین و ملت نوع هنر و آداب و رسوم آنهاست. این هنر و آداب با توجه به مقتضیات زمان و حوادثی که بر مردان این سرزمین گذشته تغییر کرده است. تغییر در هنر یک ملت بر اساس یک سری اصول و قواعد انجام می شود که خلاقیت یکی از مهمترین آنها است. هنرمند با توجه به خلاقیت و ابتکار عمل و تجربه ای که دارد دست به خلق اثر می زند. اثر هنری خلق شده از همه لحاظ غیر قابل تکرار حتی توسط خود آن هنرمند است. چون یک اثر در لحظه با توجه به شرایط روحی و حسی آن فرد به وجود می آید. هدف ما در این مقاله نشان دادن نقش خلاقیت و ایده پردازی در حفظ و احیای هنر و ارائه راهکارهایی برای پرورش خلاقیت کودکان در مدارس با یادگیری و استفاده از روش های یادگیری هنر می باشد

Goals

One of the characteristics of every land and nation is the type of art and their customs. This art and etiquette has changed according to the requirements of the time and the events that happened to the men of this land in the past. Change in the art of a nation is based on a series of principles and rules, of which creativity is one of the most important. The artist creates the work according to his creativity, initiative and experience. The work of art created is unique in every way, even by the artist himself. Because an effect is created in the moment according to the mental and sensory conditions of that person. Our goal in this article is to show the role of creativity and ideation in preserving and reviving art and to provide solutions for fostering children’s creativity in schools by learning and using art learning methods.

Gregorian | میلادی Persian | فارسی
Session Details | جزئیات جلسات

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “آموزش گیتار | Guitar Training”

Your email address will not be published. Required fields are marked *