زبان فارسی مقدماتی با شایسته | Beginner Persian Language Shayesteh

زبان فارسی مقدماتی با شایسته | Beginner Persian Language Shayesteh

Capacity

0

Age Category

6 - 7

Session Count

2

Level

Beginner

Price

$89.99

فارسی یا پارسی یک زبان ایرانی غربی از زیرگروه ایرانی شاخه هندوایرانی خانواده زبان‌های هندواروپایی است که بیشتر در کشورهای ایران، افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان گفتگو می‌شود. فارسی یک زبان چندکانونی و زبان رسمی ایران و تاجیکستان و افغانستان به‌شمار می‌رود

Persian or Persian is a Western Iranian language from the Iranian subgroup of the Indo-Iranian branch of the Indo-European family of languages, spoken mostly in Iran, Afghanistan, Tajikistan and Uzbekistan. Persian is a multifocal language and the official language of Iran, Tajikistan and Afghanistan.

Gregorian | میلادی Persian | فارسی
Session Details | جزئیات جلسات

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “زبان فارسی مقدماتی با شایسته | Beginner Persian Language Shayesteh”

Your email address will not be published. Required fields are marked *