زبان فارسی مقدماتی با محبوبه | Beginner Persian Language Mahboubeh

زبان فارسی مقدماتی با محبوبه | Beginner Persian Language Mahboubeh

Capacity

0

Age Category

6 - 7

Session Count

5

Level

Beginner

Price

$69.99

آموزش زبان فارسی مقدماتی با ظرفیت 12 نفر ودر طی 20 جلسه برگزار می شود. منبع آموزش کتاب گام اول می باشد. فارسی یا پارسی یک زبان ایرانی غربی از زیرگروه ایرانی شاخه هندوایرانی خانواده زبان‌های هندواروپایی است که بیشتر در کشورهای ایران، افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان گفتگو می‌شود

Basic Persian language training with a capacity of 12 people and is held in 20 sessions. The book training resource is the first step. Persian or Persian is a Western Iranian language from the Iranian subgroup of the Indo-Iranian branch of the Indo-European language family, which is mostly spoken in Iran, Afghanistan, Tajikistan and Uzbekistan.

Gregorian | میلادی Persian | فارسی
Session Details | جزئیات جلسات

1 review for زبان فارسی مقدماتی با محبوبه | Beginner Persian Language Mahboubeh

  1. Husin Sajjadi

    Hi. This was awesome! with a great teacher

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *