هدف ما، معرفی فرهنگ، تاریخ و موسیقی ایران زمین
Our target is to introduce the culture, history and music of Iran
مهم است که به وجود کشورمان افتخار کنیم
It is important to be proud of our country
وطن تنها میراثی است که هرگز نمی توان آن را خرج کرد
Our target is to introduce the culture, history and music of Iran
Previous
Next

Iranian Culture

فرهنگ ایران زمین

شکل گرفتن فرهنگ ایران را می‌توان در ایران پیش از مهاجرت آریایی ها، فرهنگ مردمان کوچ روی آریایی (ایرانی)، پادشاهی ماد، امپراتوری هخامنشیان، حکومت اشکانیان، دوران شاهنشاهی ساسانیان، حمله اعراب به ایران، حملات مغول و دوران صفوی جست‌و جو کرد

The formation of Iranian culture can be traced to pre-Aryan migration in Iran, the culture of nomadic (Aryan) peoples, the Medes, the Achaemenid Empire, the Parthian Empire, the Sassanid Empire, the Arab invasion of Iran, the Mongol invasions and the Safavid period.

تاریخ و فرهنگ ایران زمین

Culture and History

موسیقی ایرانی

Persian Music

زبان فارسی

Persian Language

منابع آموزشی

Education Resources

Categories

دسته بندی ها

ایران باستان

Ancient of Iran

ایران کنونی

Modern Period

آشپزی ایرانی

Iranian Cooking

رقص و آواز ایرانی

Iranian Dance

صنایع دستی

Handicraft

طب سنتی

Traditional Medicine

ورزش باستانی

Ancient Sport

تارنوشت

Blog

Cultural knowledge

دانستنی های فرهنگی

از فرهنگ ایران چه می دانیم؟

What do we know about Iranian culture?

فرهنگ ایران باستان را می توان در کتب قدیمی و یا اشعار حضرت حافظ و یا سعدی جستجو کرد. می توانیم همراه شویم و آشنا شویم با فرهنگ ایرانمان

The culture of ancient Iran can be found in old books or poems of Hafez or Saadi. We can get together and get acquainted with our Iranian culture

شکل گرفتن فرهنگ ایران را می‌توان در ایران پیش از مهاجرت آریایی ها، فرهنگ مردمان کوچ روی آریایی (ایرانی)، پادشاهی ماد، امپراتوری هخامنشیان، حکومت اشکانیان، دوران شاهنشاهی ساسانیان، حمله اعراب به ایران، حملات مغول و دوران صفوی جست‌و جو کرد. 

The culture of ancient Iran can be found in old books or poems of Hafez or Saadi. We can get together and get acquainted with our Iranian culture

The Best Courses

برترین دوره های آموزشی