ایران کنونی

Current Iran

خانه / ایران کنونی

Home / Current Iran

تاریخ و تمدن فرهنگ ایران زمین

Culture and History of Iran

وطن و قدمت آن را بیشتر بشناسیم وبرای شناساندن آن به دنیا در کنار هم و با هم تلاش کنیم

To know more about its homeland and antiquity and to work together to introduce it to the world

از ایران باستان بیشتر بدانیم

Learn more about ancient Iran

از ایران باستان چه می دانید؟ فرزندان شما چقدر از قدمت و تاریخ ایران را می دانند؟ با ما همراه شوید تا با شگفتی های ایران باستان آشنا شویم و قدرت و شکوه ایران را برای شما روایت کنیم

What do you know about ancient Iran? How much do your children know about the antiquity and history of Iran? Join us to get acquainted with the wonders of ancient Iran and narrate the power and glory of Iran to you