تماس با ما

Contact Us

ایده وبسایت فرهنگ ایران زمین با یک نیاز ساده و ابتدایی شکل گرفت. نیاز تمام مردمان و کودکان ایرانی به دانستن فرهنگ، رسوم و آداب ایران زمین در باستان و دنیای مدرن امروز. با هم برای ارتقای فرهنگ ایران زمین تلاش کنیم

The idea of the FarhangeIranZamin website was formed with a simple and basic need. The need of all Iranian people and children to know the culture, customs, and traditions of Iran in the ancient and modern world today. Let’s work together to promote the culture of Iran

How can We help?

چطور میتونیم کمکتون کنیم؟