بلاگ فرهنگ ایران زمین

Farhang e Iran Zamin Blog

Latests

تازه ترین ها

Traditional Medicine | طب سنتی
Mehran Khoshtinat

پسته | Pistachio

درخت دوپایه ای است که ارتفاع آن به حدود پنج متر می رسد ، رنگ برگ های آن سبز است. گلهای آن خوشه ای است.

Read More »
Traditional Medicine | طب سنتی
Mehran Khoshtinat

به | Quince

به درخت کوچکی است که پوست ساقه و تنه آن قهوه ای بوده و در اکثر نقاط می روید . گلهای آن درشت و به

Read More »
Traditional Medicine | طب سنتی
Mehran Khoshtinat

برنج | Rice

برنج گیاهی یکساله می باشد که ارتفاع آن به حدود یک و نیم متر می رسد ، در مناطق گرم و مرطوب می تواند رشد

Read More »
Traditional Medicine | طب سنتی
Mehran Khoshtinat

باقلا | Broad Bean

باقلا گیاهی یکساله می باشد، که ارتفاع آن تا حدود هشتاد سانتیمتر در بعشی از مواقع می رسد. برگ های آن متناوب است . گلهای

Read More »

در بلاگ فرهنگ ایران زمین چه میخوانید

What Will You Read In Farhang e Iran Zamin Blog

آشپزی ایرانی

ورزش باستانی

رقص و موسیقی

طب سنتی

دیدنی های ایران

صنایع دستی

Traditional Medicine | طب سنتی
Mehran Khoshtinat

پسته | Pistachio

درخت دوپایه ای است که ارتفاع آن به حدود پنج متر می رسد ، رنگ برگ های آن سبز است. گلهای آن خوشه ای است.

Read More »
Traditional Medicine | طب سنتی
Mehran Khoshtinat

به | Quince

به درخت کوچکی است که پوست ساقه و تنه آن قهوه ای بوده و در اکثر نقاط می روید . گلهای آن درشت و به

Read More »
Traditional Medicine | طب سنتی
Mehran Khoshtinat

برنج | Rice

برنج گیاهی یکساله می باشد که ارتفاع آن به حدود یک و نیم متر می رسد ، در مناطق گرم و مرطوب می تواند رشد

Read More »
Traditional Medicine | طب سنتی
Mehran Khoshtinat

باقلا | Broad Bean

باقلا گیاهی یکساله می باشد، که ارتفاع آن تا حدود هشتاد سانتیمتر در بعشی از مواقع می رسد. برگ های آن متناوب است . گلهای

Read More »
Traditional Medicine | طب سنتی
Mehran Khoshtinat

پسته | Pistachio

درخت دوپایه ای است که ارتفاع آن به حدود پنج متر می رسد ، رنگ برگ های آن سبز است. گلهای آن خوشه ای است.

Read More »
Traditional Medicine | طب سنتی
Mehran Khoshtinat

به | Quince

به درخت کوچکی است که پوست ساقه و تنه آن قهوه ای بوده و در اکثر نقاط می روید . گلهای آن درشت و به

Read More »
Traditional Medicine | طب سنتی
Mehran Khoshtinat

برنج | Rice

برنج گیاهی یکساله می باشد که ارتفاع آن به حدود یک و نیم متر می رسد ، در مناطق گرم و مرطوب می تواند رشد

Read More »
Traditional Medicine | طب سنتی
Mehran Khoshtinat

باقلا | Broad Bean

باقلا گیاهی یکساله می باشد، که ارتفاع آن تا حدود هشتاد سانتیمتر در بعشی از مواقع می رسد. برگ های آن متناوب است . گلهای

Read More »
Traditional Medicine | طب سنتی
Mehran Khoshtinat

پسته | Pistachio

درخت دوپایه ای است که ارتفاع آن به حدود پنج متر می رسد ، رنگ برگ های آن سبز است. گلهای آن خوشه ای است.

Read More »
Traditional Medicine | طب سنتی
Mehran Khoshtinat

به | Quince

به درخت کوچکی است که پوست ساقه و تنه آن قهوه ای بوده و در اکثر نقاط می روید . گلهای آن درشت و به

Read More »
Traditional Medicine | طب سنتی
Mehran Khoshtinat

برنج | Rice

برنج گیاهی یکساله می باشد که ارتفاع آن به حدود یک و نیم متر می رسد ، در مناطق گرم و مرطوب می تواند رشد

Read More »
Traditional Medicine | طب سنتی
Mehran Khoshtinat

باقلا | Broad Bean

باقلا گیاهی یکساله می باشد، که ارتفاع آن تا حدود هشتاد سانتیمتر در بعشی از مواقع می رسد. برگ های آن متناوب است . گلهای

Read More »
Traditional Medicine | طب سنتی
Mehran Khoshtinat

پسته | Pistachio

درخت دوپایه ای است که ارتفاع آن به حدود پنج متر می رسد ، رنگ برگ های آن سبز است. گلهای آن خوشه ای است.

Read More »
Traditional Medicine | طب سنتی
Mehran Khoshtinat

به | Quince

به درخت کوچکی است که پوست ساقه و تنه آن قهوه ای بوده و در اکثر نقاط می روید . گلهای آن درشت و به

Read More »
Traditional Medicine | طب سنتی
Mehran Khoshtinat

برنج | Rice

برنج گیاهی یکساله می باشد که ارتفاع آن به حدود یک و نیم متر می رسد ، در مناطق گرم و مرطوب می تواند رشد

Read More »
Traditional Medicine | طب سنتی
Mehran Khoshtinat

باقلا | Broad Bean

باقلا گیاهی یکساله می باشد، که ارتفاع آن تا حدود هشتاد سانتیمتر در بعشی از مواقع می رسد. برگ های آن متناوب است . گلهای

Read More »

صنایع دستی

قالی بافی

Traditional Medicine | طب سنتی
Mehran Khoshtinat

پسته | Pistachio

درخت دوپایه ای است که ارتفاع آن به حدود پنج متر می رسد ، رنگ برگ های آن سبز است. گلهای آن خوشه ای است.

Read More »
Traditional Medicine | طب سنتی
Mehran Khoshtinat

به | Quince

به درخت کوچکی است که پوست ساقه و تنه آن قهوه ای بوده و در اکثر نقاط می روید . گلهای آن درشت و به

Read More »
Traditional Medicine | طب سنتی
Mehran Khoshtinat

برنج | Rice

برنج گیاهی یکساله می باشد که ارتفاع آن به حدود یک و نیم متر می رسد ، در مناطق گرم و مرطوب می تواند رشد

Read More »
Traditional Medicine | طب سنتی
Mehran Khoshtinat

باقلا | Broad Bean

باقلا گیاهی یکساله می باشد، که ارتفاع آن تا حدود هشتاد سانتیمتر در بعشی از مواقع می رسد. برگ های آن متناوب است . گلهای

Read More »