درباره ما

About Us

ایده وبسایت فرهنگ ایران زمین با یک نیاز ساده و ابتدایی شکل گرفت. نیاز تمام مردمان و کودکان ایرانی به دانستن فرهنگ، رسوم و آداب ایران زمین در باستان و دنیای مدرن امروز. با هم برای ارتقای فرهنگ ایران زمین تلاش کنیم

The idea of the FarhangeIranZamin website was formed with a simple and basic need. The need of all Iranian people and children to know the culture, customs, and traditions of Iran in the ancient and modern world today. Let’s work together to promote the culture of Iran

Play Video

من به کشورم و به تاریخ کهن و فرهنگ اصیل خود افتخار می‌کنم

I am proud of my country with its ancient history and original culture

آشنایی با اماکن باستانی

Familiarity with ancient places

اینجا با معلم های خوب، با هم یاد می گیریم که چطور با فرهنگ، بازی و شعرهای کهن ایران زمین آشنا بشیم و با هم برای زنده کردن این فرهنگ و رسوم تلاش کنیم

Here, with good teachers, we learn how to get acquainted with the culture, games and ancient poems of Iran and work together to revive this culture and customs.

آموزش به کودکان

Educate children

اینجا با معلم های خوب، با هم یاد می گیریم که چطور با فرهنگ، بازی و شعرهای کهن ایران زمین آشنا بشیم و با هم برای زنده کردن این فرهنگ و رسوم تلاش کنیم

Here, with good teachers, we learn how to get acquainted with the culture, games and ancient poems of Iran and work together to revive this culture and customs.

آشنایی با موسیقی ایران زمین

Introduction to Iranian music

اینجا همه با هم برای زنده نگه داشتتن موسیقی و آواز غنی ایران زمین تلاش می کنیم. اینجا همه با هم برای زنده نگه داشتتن موسیقی و آواز غنی ایران زمین تلاش می کنیم

Here we all work together to keep alive the rich music and song of Iran. Here we all work together to keep alive the rich music and song of Iran