شاهنامه | Shahnameh

شاهنامه نمودار بی بدیل زندگی انسان ایرانی از نخستین روزگاران است، که در قرن چهارم قمری طی 30 سال توسط سخن سرای نامدار ایرانی”حکیم ابوالقاسم فردوسی توسی” سروده شد.

شاهنامه نمودار بی بدیل زندگی انسان ایرانی از نخستین روزگاران است، که در قرن چهارم قمری طی 30 سال توسط سخن سرای نامدار ایرانی”حکیم ابوالقاسم فردوسی توسی” سروده شد.

 بسی رنج بردم در این سال سی /  عجم زنده کردم بدین پارسی

در این اثر ارزشـمند بسـیاری از جنبه های زندگی بشری، همچون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همراه با جزئیات آن به تصـویر در آمده است. می توان گفت بیشـترین عملـی کـه در شـاهنامه صـورت گرفته است نامه نوشتن و فرستادن قاصد توسط شاهان جهت انجام امور کشورداری بـوده و همـین امـر سبب شکل گیری بسیاری از روابط گردیده و سهم بزرگی در پیشـبرد اهـداف شـاهان در دورۀ حکومـت خود داشته است.

اثر استاد منصور وفایی

شاهنامه شامل 3 بخش است:

بخش اول قسمت اساطیری شاهنامه است.در این بخش فردوسی از کشف آتش، جدا شدن سنگ از آهن، و پدید آمدن رشتن و بافتن و کشاورزی نوشته است. در پایان همین دوره است که ضحاک نماد بدی و دشمن پاکی حکومت را به دست می‌گیرد، اما سرانجام فریدون با یاری کاوه‌ی آهنگر و حمایت مردم، او را از پا در می‌آورد و دوره‌ای جدید آغاز می‌شود.

بخش دوم شامل روایتهای پهلوانی و حماسی است. آغاز دوره‌ی پادشاهی فریدون و به تخت نشستن پادشاهانی همچون ایرج، منوچهر، نوذر و گرشاسب. زرتشت، پیغمبر ایرانیان در زمان پادشاهی گشتاسب ظهور می‌کند و بعد از مرگ اسفندیار، رستم نیز به دست برادر خود شغاد کشته می‌شود. دوره‌ی پهلوانی با مرگ رستم پایان می‌یابد.

بخش سوم شاهنامه فردوسی بخش تاریخی آن است. روایاتی از مرگ و زندگی شاهانی همچون «بهمن» پسر اسفندیار یا همان اردشیر درازدست تا خسروپرویز و شاهان ساسانی. در این زمان است که اسکندر مقدونی به ایران حمله می‌کند. دوره‌ی پادشاهی اشکانیان نیز پس از دوره اسکندر بسیار خلاصه بیان می‌شود و در نهایت ساسانیان حکومت را به دست می‌گیرند. دوره تاریخی شاهنامه با حمله‌ی اعراب و شکست ایرانیان به پایان می‌رسد.

توصیف های فردوسی زیبا، زنده، دقیق و پویا هستند. بطوریکه میتوان تصاویر آن را نقاشی کرد. هنگام تشریح احساسات قهرمانی و عواطف شدید قهرمان هایش بی پروا واستفاده ی کامل  و استادانه از خزانه ی غنی لغات زبان فارسی و در عین حال با رعایت کامل عفت قلم ، سخن میگوید.

در نقاشی های قهوه خانه ای که درون‌مایه‌ای رزمی و بزمی و مذهبی دارند به وفور از روایات شاهنامه استفاده شده است.

شاهنامه به زبان‌های زنده دنیا مانند انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، روسی، سوئدی، ایتالیائی، اسپانیائی و دانمارکی و… ترجمه شده است.

مقاله را به اشتراک بگذارید | Share the post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram