هدف ما، معرفی فرهنگ، تاریخ و موسیقی ایران زمین
Our target is to introduce the culture, history and music of Iran
مهم است که به وجود کشورمان افتخار کنیم
It is important to be proud of our country
وطن تنها میراثی است که هرگز نمی توان آن را خرج کرد
Our target is to introduce the culture, history and music of Iran
Previous
Next

Iranian Culture

فرهنگ ایران زمین

شکل گرفتن فرهنگ ایران را می‌توان در ایران پیش از مهاجرت آریایی ها، فرهنگ مردمان کوچ روی آریایی (ایرانی)، پادشاهی ماد، امپراتوری هخامنشیان، حکومت اشکانیان، دوران شاهنشاهی ساسانیان، حمله اعراب به ایران، حملات مغول و دوران صفوی جست‌و جو کرد

The formation of Iranian culture can be traced to pre-Aryan migration in Iran, the culture of nomadic (Aryan) peoples, the Medes, the Achaemenid Empire, the Parthian Empire, the Sassanid Empire, the Arab invasion of Iran, the Mongol invasions and the Safavid period.

تاریخ و فرهنگ ایران زمین

Culture and History

موسیقی ایرانی

Persian Music

زبان فارسی

Persian Language

منابع آموزشی

Education Resources

The Best Courses

برترین دوره های آموزشی

تاریخ،فرهنگ،جغرافیا| History, culture, geography

Start: April 13, 2021
Age Category: 3 - 5
$50.00
Read More | بیشتر بخوانیم

بازی وریاضی| Games and math

Start: April 12, 2021
Age Category: 3 - 5
$50.00
Read More | بیشتر بخوانیم

تست دوره | Course Test

Start: March 30, 2021
Age Category: 3 - 5
FREE
Read More | بیشتر بخوانیم

آموزش زبان فارسی | Learning Persian language

Start: March 16, 2021
Age Category: 3 - 5
$50.00
Read More | بیشتر بخوانیم

Cultural knowledge

دانستنی های فرهنگی

از فرهنگ ایران چه می دانیم؟

What do we know about Iranian culture?

فرهنگ ایران باستان را می توان در کتب قدیمی و یا اشعار حضرت حافظ و یا سعدی جستجو کرد. می توانیم همراه شویم و آشنا شویم با فرهنگ ایرانمان

The culture of ancient Iran can be found in old books or poems of Hafez or Saadi. We can get together and get acquainted with our Iranian culture

شکل گرفتن فرهنگ ایران را می‌توان در ایران پیش از مهاجرت آریایی ها، فرهنگ مردمان کوچ روی آریایی (ایرانی)، پادشاهی ماد، امپراتوری هخامنشیان، حکومت اشکانیان، دوران شاهنشاهی ساسانیان، حمله اعراب به ایران، حملات مغول و دوران صفوی جست‌و جو کرد. 

The culture of ancient Iran can be found in old books or poems of Hafez or Saadi. We can get together and get acquainted with our Iranian culture

دوره ها و محصولات فرهنگی

آموزش گیتار | Guitar Training

Start: March 8, 2021
Age Category: Over 16
$50.00
Read More | بیشتر بخوانیم

آموزش سنتور مقدماتی | Beginner Santour Training

Start: February 16, 2021
Age Category: 8 - 15
$100.00
Read More | بیشتر بخوانیم